Spojrzenie na spółkę Pure Biologics


Podsumowanie mojego researchu zrobionego pod koniec grudnia ur./ nie weryfikowałem tego na dzień dzisiejszy bo nie zdarzyło się nic godnego uwagi poza uczywiście uzyskaniem grantu (pod koniec stycznia br) na ponad 30 mln zł, są bardzo skuteczni w pozyskiwanie pieniędzy na badania przy stosunkowo niewielkim wkładzie własnym to  oczywiście dodatkowy duży plus. Kompetencje, ludzie – kluczowe w takich spółkach : życiorysy i doświadczenie robią wrażenie, wydaje się zespół bardzo kompetentny. Z drugiej strony polska nauka w wielu (większości) przypadków więcej się chwali niż osiąga – ale wielu z nich pracowało w laboratoriach na całym świecie. Filip Jeleń robi dobre wrażenie naukowca i takiego który zna się na temacie. Ich kompetencje potwierdzają ponadto zlecenia od polskich firm biotechnologicznych i big farmy

Ilość personelu – faktycznie przyśpieszają, w maju 2018 p.Jeleń mówił o 30 osobach w zespole, w dokumencie informacyjnym już jest 50 a w ciągu kilkunastu m-cy do 65. Z tym , ze zatrudniają głównie młode osoby, bo kluczowi pracownicy z doktorami raczej bez zmian

Kierunek – leki oparte na białkach, to wydaje się bardzo dobry kierunek (spośród dziesięciu najlepiej sprzedających się leków na świecie, siedem stanowią przeciwciała i leki białkowe,) a oni wydają się mieć bardzo dobre kompetencje w tym temacie – potwierdzenie ludzie, granty

Zainteresowanie spółką – na razie żadne, na stockwatch obserwuje ich 6 osób prawie tyle samo co scope fluidics (9). Porównanie : cdprojekt obserwuje 2000, celonpharma 125 obserwujących

Co obecnie robią i jakie są ich przewagi – „Pure Biologics jako pierwszy w Polsce podmiot inwestuje w rozwój nowych, innowacyjnych (nie generycznych ani biopodobnych) leków biologicznych, czyli takich, w których cząsteczką aktywną jest makromolekuła taka jak przeciwciało lub aptamer. Na bazie dotychczasowych doświadczeń i posiadanych kompetencji Spółka wdraża trzy innowacyjne platformy technologiczne pozwalające jej na całkowite usamodzielnienie się i prowadzenie na własny rachunek wszystkich etapów projektów lekowych, diagnostycznych i terapeutycznych wymaganych do badań przedklinicznych w standardach międzynarodowych.Opierając się na tej ekspertyzie Pure Biologics rozpoczęła już jeden projekt rozwoju innowacyjnego leku biologicznego, a do Q1 2019 planowane jest uruchomienie kolejnych dwóch programów lekowych opartych również o przeciwciała. Równolegle trwają przygotowania do rozpoczęcia projektu rozwoju nowego terapeutycznego wyrobu medycznego opartego o aptamery (rozpoczęcie: Q4 2018) oraz kontynuacja projektu opracowania diagnostycznego testu przesiewowego do wykrywania raka pęcherza moczowego (rozpoczęcie drugiego etapu: Q4 2018)”

Przez blisko osiem lat Spółka nie korzystała z kapitału obcego i samofinansowała się z działalności przychodowej.

Filip Jeleń 109 600 zł/rok wynagrodzenie brutto – moim zdaniem dobrze o nim świadczy i o tym, ze wierzy w spółkę i jej możliwości rozwoju

Na ile im starczy finansowania – granty na razie uzyskują bez problemu, finansują nimi 70-80%
„Spółka planuje zrealizować nakłady w łącznej wysokości 99,7 mln PLN, z czego 70, mln PLN zostanie sfinansowane dotacjami (w okresie 3Q.2018-2023). Emitent zamierza wydatkować powyższe środki zgodnie z harmonogramami projektów dotacyjnych i zawartymi umowami z jednostkami finansującymi. Ze względu na złożony charakter prowadzonych projektów, za zgodą jednostek dofinansujących, harmonogramy wydatków mogą uleć zmianie”

Czyli wydaje się, że potrzebują ok. 30 mln zł, mają finansowanie do połowy 2019 i muszą dalej myśleć

Środki pozyskane z emisji akcji serii C przeznaczone zostaną na wsparcie finansowania wkładu własnego Spółki do realizacji:
▪ drugiego etapu projektu Multi Body o szacowanej wartości 4.000 tys. PLN, i z planowanym terminem realizacji do ▪ drugiego etapu projektu AptaPheresis o szacowanej wartości 2.227 tys. PLN, i z planowanym terminem realizacji do 05.2019
▪ czwartego (ostatniego) etapu projektu Pure Apta o szacowanej wartości 276 tys. PLN, i z planowanym terminem realizacji do 03.2019
▪ drugiego etapu projektu Pure Selekt2 o szacowanej wartości 1.031 tys. PLN, i z planowanym terminem realizacji do 06.2019

Środki będą rozdysponowane w proporcji do wartości rozliczanych projektów. Wymienione projekty poza współfinansowaniem dotacjami przyznanymi przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (w wysokości ok. 80% wartości całkowitej projektu) będą również finansowane z bieżących przychodów uzyskiwanych przez Spółkę z prowadzonych badań kontraktowych tj. działalność operacyjną. Przejście do kolejnych etapów realizacji wyżej wymienionych projektów, tym samym zakończenie całego projektu, może przy braku uzyskania finansowania dłużnego wymagać pozyskania kapitału w drodze kolejnych emisji akcji.

Zastrzeżenie – cokolwiek się będzie działo, ile F.Jeleń będzie sprzedawał to do 5% akcji praktycznie rządzi spółką
Zgodnie z § 17 Statutu Spółki:
1. Tak długo jak Filip Jan Jeleń będzie posiadał akcje Spółki uprawniające do ilości głosów stanowiących nie mniej niż 5% (pięć procent) w łącznej ilości głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, ustala liczbę członków Rady Nadzorczej zgodnie z § 17 ust. 1. Statutu, w drodze oświadczenia złożonego Spółce w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym.
2. Tak długo jak Filip Jan Jeleń będzie posiadał akcje Spółki uprawniające do ilości głosów stanowiących nie mniej niż 5% (pięć procent) w łącznej ilości głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki będzie miał prawo do powoływania i odwoływania trzech Członków Rady Nadzorczej, gdy Rada Nadzorcza liczy 5 (pięciu) Członków lub 4 (czterech) Członków Rady Nadzorczej, gdy Rada Nadzorcza liczy więcej niż 5 (pięciu) Członków.

Michał Wachowiak, Tomasz WachowiakCzytaj więcej: